ของ Windows Server 2008 Directory

7 มิถุนายน 2010

ข้อผิดพลาด HTTP (HTTP ข้อผิดพลาด) การบริการและการวินิจฉัยการเข้าสู่ระบบ ...

ยื่นใต้ : News -- admin @ 05:17

HTTP ข้อผิดพลาด (ข้อผิดพลาด HTTP)

การบริการและการวินิจฉัย

เข้าสู่ระบบ HTTP (HTTP เข้าสู่ระบบ)

(สุขภาพและการวินิจฉัย)

หน้าจอแสดงผล (การขอ Monitor)

ความปลอดภัย (Security)

ร้องขอการกรอง (Request Filtering)

การดำเนินงาน (Performance)

การบีบอัดเนื้อหาแบบคงที่

(การบีบอัดเนื้อหา)

เครื่องมือในการจัดการ

Management Console (more ... )

Powered by WordPress